Sobota, 13 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Miasto przygotowuje się do zmian klimatycznych

Data publikacji: 2023-11-17 11:11
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-17 12:11

Miasto przystępuje do opracowania Miejskiego Programu Adaptacji do Zmian Klimatu. Podczas ostatniej sesji zgodę na to przyjęli radni. Dlaczego podejmowanie przez władze miasta działań na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatycznych ma tak duże znaczenie?

Zmiany klimatyczne mają miejsce na naszych oczach. Według naukowców skupionych wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych, to działalność człowieka przyczyniła się do wzrostu temperatury i zmiany klimatu na Ziemi. Skutkiem tego są powtarzające się fale upałów, które powodują susze, na przemian z nawalnymi opadami i powodziami. Konsekwencje postępujących zmian klimatu skłaniają więc do podejmowania daleko idących kroków również na szczeblu lokalnym.

– Możemy mieć wpływ na to w jaki sposób kształtować lokalną politykę, aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie klimatu na nasze sąsiedztwo – wyjaśnia Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście. – W opracowywanym przez samorząd planie mają znaleźć się konkretne zmiany w infrastrukturze miasta – estetyzacja, zazielenianie, obniżenie ryzyka termicznego, inne zagospodarowanie przestrzeni miejskich. Wszystko to wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Plan pomoże nam również łatwiej pozyskać zewnętrzne środki na jego realizację.

To w miastach takich jak nasze koncentrują się współczesne wyzwania cywilizacyjne. Jednocześnie są to tereny najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu. W ocenie specjalistów Ministra Środowiska, kryzys klimatyczny ma istotny wpływ zarówno na dynamikę rozwoju tkanki miejskiej, jak i jakość życia mieszkańców. Dlatego dokument będzie przygotowywany w oparciu o zapisy zawarte w Podręczniku adaptacji dla miast opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. Musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z aktualnymi unijnymi, krajowymi i miejscowymi dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym. A przede wszystkim ma pomóc w jak najlepszy sposób przygotować się Miastu do zmieniających się warunków klimatycznych, a tym samym pomóc minimalizować straty gospodarcze i społeczne związane z ich powstawaniem.

– Miejski Program Adaptacji do Zmian Klimatu ma być dokumentem opisującym dalekosiężne działania – mówi Barbara Michalska. – Praca nad nim powinna wykraczać poza bieżące problemy naszego miasta. Musimy określić wyzwania, które czekają świnoujścian w dłuższej perspektywie czasowej.

Przygotowanie dokumentu to złożony proces. W jego powstanie zaangażowani będą pracownicy wielu wydziałów miasta, eksperci oraz organizacje poza­rządowe. Analizowane będą zjawiska atmosferyczne, które stanowią zagrożenie dla ludności miasta, środowiska, zabudowy i infrastruktury oraz gospodarki; wrażliwość na zmiany klimatu, czyli stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych; potencjał adaptacyjny a także podatność na zmiany klimatu.