Sobota, 13 lipca 2024 r. 
REKLAMA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

„Kurier Szczeciński” jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz Internetowym serwisem prasowym niebędącym mutacją wydania papierowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (DzU nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, wydawanym przez: Kurier Szczeciński Spółka z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Ochrona prawna

„KURIER SZCZECIŃSKI” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub Internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (DzU nr 128, poz. 1402), a także +ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszą notę wydawniczą i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszej nocie wydawniczej nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W NOCIE WYDAWNICZEJ

1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (DzU z 1993 r., nr 7, poz. 34.).

2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w „Kurierze Szczecińskim”.

3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad.

4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.

5. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu.

6. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego.

7. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20% – części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę.

8. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu.

9. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło.

10. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła.

11. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych.

12. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja.

13. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu.

14. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1800 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1800 znaków ze spacjami.

15. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule.

16. © – znak zastrzeżenia praw autorskich.

17. ℗ – znak odpłatności.

18. ©℗ – umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.24kurier.pl i w zgodzie z postanowieniami niniejszej noty wydawniczej.

19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.

20. Użytkownik Instytucjonalny – podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu.

21. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu, w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies.

22. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością, w tym w szczególności w systemie „paywall”.

23. Wydawca – wydawca KURIER SZCZECIŃSKI spółka z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, tel. 91 44-29 160.

24. SW REPROPOL – Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, tel. (+48 22) 828 59 33 fax (+48 22) 827 87 18, e-mail: biuro@swrepropol.pl, NIP 525 234 37 42) – organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

II. Zasady korzystania z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi ani osobami korzystającymi z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym mogą korzystać z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO jako bazy danych i E-wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub Internetowego Serwisu Prasowego KURIERA SZCZECIŃSKIEGO jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż KURIER SZCZECIŃSKI, E-wydanie KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego KURIERA SZCZECIŃSKIEGO zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi ani osobami korzystającymi z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub E-wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub Internetowego Serwisu Prasowego KURIERA SZCZECIŃSKIEGO w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub Internetowego Serwisu Prasowego KURIERA SZCZECIŃSKIEGO poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) PRZEDRUKI

a) Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.

b) Cennik, o którym mowa w punkcie a), zamieszczony jest na stronie www.kurier24.pl w nocie wydawniczej; opłaty należy wnosić na podane przez Wydawcę lub SW REPROPOL konto, równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;

c) W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

d) Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

e) Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:

– przez 24 godziny od dnia wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub dokonania aktualizacji E-wydania KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub Internetowego Serwisu Prasowego KURIERA SZCZECIŃSKIEGO przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,

– 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,

– 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,

– 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,

– 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.

f) Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;

g) Przedruk Artykułu wymaga podania źródła, tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr. strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

2) PRZEGLĄDY PRASY

a) Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;

b) Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3) OPRACOWANIE

a) Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

b) Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4) CYTAT

a) Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;

b) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;

c) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt.d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.

d) Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.

e) Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.

f) Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

g) Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) MONITORING MEDIÓW

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.

6) ZASADY ZAKUPU TREŚCI W KURIERZE SZCZECIŃSKIM

Cennik sprzedaży licencji na wykorzystanie materiałów publikowanych w KURIERZE SZCZECIŃSKIM Stawki za zakup licencji na materiały publikowane w KURIERZE SZCZECIŃSKIM:

a) opłata jednorazowa za pojedynczy artykuł: 250 zł;

b) opłata jednorazowa za pojedyncze zdjęcie: 250 zł;

c) opłata jednorazowa za pojedynczy film: 1000 zł.

d) Wszystkie stawki netto, należy do nich doliczyć 23 proc. VAT.

Zainteresowanych zakupem licencji prosimy o kontakt z:

1. KURIER SZCZECIŃSKI Spółka z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 
70-550 Szczecin, tel. 91 44-29 160; lukasz.tymko@kurier.szczecin.pl

lub

2. Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, tel. (+48 22) 828 59 33, fax (+48 22) 827 87 18, e mail: biuro@swrepropol.pl, NIP 525 234 37 42) – organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

W przypadku stałej współpracy ceny ustalane będą indywidualnie z Wydawcą KURIERA SZCZECIŃSKIEGO.

Warunki i ceny na licencje dotyczące wykorzystania zdjęć, infografik i innych utworów plastycznych opublikowanych w KURIERZE SZCZECIŃSKIM, E-Wydaniu KURIERA SZCZECIŃSKIEGO lub Internetowym serwisie prasowym KURIERA SZCZECIŃSKIEGO ustalane będą indywidualnie z Wydawcą.

Wszystkie rodzaje licencji wymagają formy pisemnej Wydawcy (Licencjodawcy) lub SW REPROPOL.

Licencji udziela się standardowo na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu licencja wygasa, a Licencjobiorca może licencję odnowić albo, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z Utworów pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Licencjobiorca może korzystać z utworu wyłącznie na polach eksploatacji wskazanych w licencji.

Bez pisemnej zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie może tworzyć opracowań utworów, w szczególności skracać utworów, zmieniać tytułów lub śródtytułów.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworu.

Jakiekolwiek korzystanie z utworu mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Licencjodawcy udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy.

Licencjobiorca, korzystając z utworu, jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy rozpowszechnianym utworze następujące informacje: imię i nazwisko autora artykułu, datę publikacji oraz źródło, w przypadku materiału publikowanego w wersji elektronicznej zamieścić również link do tekstu źródłowego w domenie www.24kurier.pl.

 

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej Kurier Szczeciński oraz polityka prywatności

 

Zasady użytkowania

 

Kurier Szczeciński Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom „Kurier Szczeciński” w formie aplikacji mobilnej Kurier Szczeciński, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android

Aplikacja Kurier Szczeciński udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play)

Kurier Szczeciński Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji Kurier Szczeciński poszczególne wydania „Kuriera Szczecińskiego”, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:
- bezpłatnie (wydania do archiwalne od 29.08.2016r do 13.01.2017r.)
- w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
- w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (tygodniowej / miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej ).

Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.

Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)

Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.

Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.

Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi na www.24kurier.pl/cyfrowy

W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)

Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

 

 

Polityka prywatności

 

Kurier Szczeciński Sp. z o.o. z siedzibą PL. Hołdu Pruskiego 8 , 70-550 Szczecin traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy „Kurier Szczeciński” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

Kurier Szczeciński Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty „Kurier Szczeciński”w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, nie powoduje przetwarzania przez Kurier Szczeciński Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Kurier Szczeciński Sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Kurier Szczeciński Sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Kurier Szczeciński Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

(W przypadku zakupu wydań „Kurier Szczeciński” w ramach usługi Kurier Szczeciński Sp. z o.o. realizując zamówienie prenumeraty „Kurier Szczeciński” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

Kurier Szczeciński Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań „Kurier Szczeciński” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. Kurier Szczeciński Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.